Скемен ?аласыны? жал?ыз басты ?те м??тажды ?лы Отан со?ысыны? ?атысушыларына ж?не м?гедектеріне т?р?ын ?йді ж?ндеу ?шін бір жол?ы материалды? к?мек б?лу ж?не т?леу Ережелерін бекіту туралы

Скемен ?аласыны? жал?ыз басты ?те м??тажды ?лы Отан со?ысыны? ?атысушыларына ж?не м?гедектеріне т?р?ын ?йді ж?ндеу ?шін бір жол?ы материалды? к?мек б?лу ж?не т?леу Ережелерін бекіту туралы?скемен ?аласыны? жал?ыз басты ?те м??тажды ?лы Отан со?ысыны? ?атысушыларына ж?не м?гедектеріне т?р?ын ?йді ж?ндеу ?шін бір жол?ы материалды? к?мек б?лу ж?не т?леу Ережелерін бекіту туралы.

Шы?ыс ?аза?стан облысы ?скемен ?аласы ?кімдігіні? 2005 жыл?ы 2 наурызда?ы N 54 ?аулысы. Шы?ыс ?аза?стан облысыны? ?ділет департаментінде 2005 жыл?ы 14 наурызда N 2224 тіркелді. К?ші жойылды - ?скемен ?аласы ?кімдігіні? 2009 жыл?ы 23 с?уірдегі N 325 ?аулысымен.

Ескерту. К?ші жойылды - ?скемен ?аласы ?кімдігіні? 2009.04.23 N 325 ?аулысымен.

?аза?стан Республикасыны? ?кіметіні? 2004 жыл?ы 10 ?арашасында?ы N 1173 ?аулысын орындау ?шін, ?аза?стан Республикасыны? "?аза?стан Республикасында?ы жергілікті мемлекеттік бас?ару туралы" За?ыны? 31 бабыны? 1 тарма?ыны? 14 тарма?шасына, ж?не "?лы Отан со?ысыны? ?атысушылары мен м?гедектерiне ж?не солар?а те?естiрiлген адамдар?а берiлетiн же?iлдiктер мен оларды ?леуметтiк ?ор?ау туралы" За?ыны? 20 бабына. ?скемен ?алалы? м?слихатыны? 2004 жыл?ы 30 желто?санда?ы "2005 жыл?а ?алалы? бюджет туралы" шешіміне с?йкес, ?скемен ?аласыны? ?кімдігі ?АУЛЫ ЕТЕДІ: 1. ?скемен ?аласыны? жал?ыз басты ?те м??тажды ?лы Отан со?ысыны? ?атысушыларына ж?не м?гедектеріне т?р?ын ?йді ж?ндеу ?шін бір жол?ы материалды? к?мек б?лу ж?не т?леу Ережесі ?осымша?а с?йкес бекітілсін. 2. ?аулыны? орындалуына ба?ылау ?ала ?кіміні? орынбасары Е.?. Байбатчинге ж?ктелсін.

?скемен ?аласыны? ?кімі.

?ала ?кімдігіні? 2005 жыл?ы 2 наурызда?ы N 54 ?аулысымен бекітілген.

?ала ?кімдігіні? 2005 жыл?ы 2 наурызда?ы N 54 ?аулысына ?осымша.

?скемен ?аласыны? жал?ыз басты ?те м??тажды ?лы Отан со?ысыны? ?атысушыларына ж?не м?гедектеріне т?р?ын ?йді ж?ндеу ?шін бір жол?ы материалды? к?мек б?лу ж?не т?леу ЕРЕЖЕСІ.

Осы Ереже ?скемен ?аласыны? жал?ыз басты ?те м??тажды ?лы Отан со?ысыны? ?атысушыларына ж?не м?гедектеріне т?р?ын ?йді ж?ндеу ?шін бір жол?ы материалды? к?мек к?рсету ма?сатымен ?абылданды.

?скемен ?аласыны? жал?ыз басты ?те м??тажды ?скемен ?аласында т?ра?ты т?ратын (тіркелген) ж?не жеке меншік ???ы?ында т?р?ын ?йі бар ?лы Отан со?ысыны? ?атысушыларына ж?не м?гедектеріне т?р?ын ?йді ж?ндеу ?шін бір жол?ы материалды? к?мек б?лінеді. Бір жол?ы материалды? к?мек бір адам?а бір рет б?лінеді. Бірге т?ратын, ?лы Отан со?ысыны? ?атысушысы немесе м?гедегі болып саналатын ерлі зайыптыларды? тілектері бойынша біреуіне к?мекті? 1 м?лшері т?ленеді.

2. Т?р?ын ?йді ж?ндеу ?шін бір жол?ы материалды? к?мек б?лу ж?не т?леу т?ртібі.

?скемен ?аласыны? жал?ыз т?рып жат?ан, ?те м??тажды, жал?ыз басты ?лы Отан со?ысыны? ?атысушыларына ж?не м?гедектеріне бір жол?ы материалды? к?мек бір отбасына бір сомадан арты? емес есеп айырысу к?рсеткішіні? е? т?менгі к?нк?ріс де?гейіні? он бес еселігін есептеу шамасында б?лінеді. Бір жол?ы материалды? к?мек мынадай ??жаттарды табыс еткенде б?лінеді: 1) к?мек б?лу туралы ?тініш; 2) салы? т?леушіні? тіркеу н?міріні? к?шірмесі; 3) жеке басыны? ку?лігіні? к?шірмесі; 4) ?ОС ?атысушысы немесе м?гедегі ку?лігіні? к?шірмесі; 5) т?р?ын ?йді жекешелендіру туралы Шартты? к?шірмесі. ?р келіп т?скен ?тініш иесі бойынша, ж?мыспен ?амту ж?не ?леуметтік ба?дарламалар б?лімі, ?тініш иесі есепте т?ратын ардагерлер ?йымыны? ж?не ?зін-?зі бас?ару комитетіні? ?кілін тарта отырып т?рмысты? жа?дайы жайлы тексеру акті ??рылады. ?скемен ?аласыны? жал?ыз басты ?те м??тажды ?лы Отан со?ысыны? ?атысушыларына ж?не м?гедектеріне т?р?ын ?йді ж?ндеу ?шін бір жол?ы материалды? к?мек б?лу комиссиясы материалды? к?мек ж?ніндегі шешімін ?абылдайды. Т?р?ын ?йді ж?ндеу ?шін бір жол?ы материалды? к?мек жергілікті бюджет ?аражатыны? есебінен т?ленеді. ?тініш беруші ?за? мерзімде жо? бол?ан жа?дайда (3 ай бойы) комиссия материалды? к?мек к?рсету м?селесін ?айта ?арау?а ж?не бас?а м??таждылар?а ?айта б?луге ???ылы.

3. Жергілікті бюджет ?аражаттарын ма?сатты т?рде пайдалануына ба?ылау.

?скемен ?аласыны? жал?ыз басты ?те м??тажды ?лы Отан со?ысыны? ?атысушыларына ж?не м?гедектеріне т?р?ын ?йді ж?ндеу ?шін бір жол?ы атаулы материалды? к?мекке жергілікті бюджеттен б?лінетін ?аржыны ма?сатты т?рде пайдалануына ба?ылау ?аланы? ?аржы б?лімі ж?зеге асырады.

"?скемен ?аласыны? ж?мыспен ?амту ж?не ?леуметтік ба?дарламалар б?лімі" мемлекеттік мекемесіні? ме?герушісі.

Об утверждении Правил распределения и выплаты единовременной материальной помощи на ремонт жилья остронуждающимся и одиноким участникам и инвалидам Великой Отечественной войны города Усть-Каменогорска.

Постановление Акимата города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области от 2 марта 2005 года N 54. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 14 марта 2005 года за N 2224. Утратило силу - постановлением акимата города Усть-Каменогорска от 23 апреля 2009 года № 325.

Сноска. Утратило силу-постановлением акимата города Усть-Каменогорска от 23.04.2009 № 325. В соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", статьей 20 Закона Республики Казахстан "О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним", решением Усть-Каменогорского городского маслихата от 30 декабря 2004 года "О городском бюджете на 2005 год" и во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 10 ноября 2004 года N 1173 акимат города Усть-Каменогорска ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить Правила распределения и выплаты единовременной материальной помощи на ремонт жилья остронуждающимся и одиноким участникам и инвалидам Великой Отечественной войны города Усть-Каменогорска, согласно приложению . 2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя акима города Байбатчина Е.А.

ПРАВИЛА распределения и выплаты единовременной материальной помощи на ремонт жилья остронуждающимся и одиноким участникам и инвалидам Великой Отечественной войны города Усть-Каменогорска.

Настоящие Правила приняты в целях оказания адресной материальной помощи на ремонт жилья остронуждающимся одиноким участникам и инвалидам Великой Отечественной войны города Усть-Каменогорска.

1. Общие положения.

Единовременная материальная помощь на ремонт жилья оказывается остронуждающимся, одиноким участникам и инвалидам Великой Отечественной войны города Усть-Каменогорска, постоянно проживающим (зарегистрированным) в городе Усть-Каменогорске и имеющим жилье на правах личной собственности. Единовременная материальная помощь оказывается одному и тому же лицу не более одного раза. Совместно проживающим супругам, являющимся инвалидами либо участниками Великой Отечественной войны, выплачивается 1 размер помощи на одного из супругов по желанию.

2. Порядок распределения и выплаты единовременной материальной помощи на ремонт жилья.

Единовременная материальная помощь оказывается одинокопроживающим, остронуждающимся, одиноким участникам и инвалидам Великой Отечественной войны не более одной суммы на одну семью из расчета величины пятнадцатикратного МРП. Единовременная материальная помощь выделяется при предоставлении следующих документов: 1) заявление о выделении помощи; 2) копия РНН; 3) копия удостоверения личности; 4) копия удостоверения участника или инвалида Великой Отечественной войны; 5) копия Договора о приватизации жилья. По каждому поступившему заявлению отделом занятости и социальных программ составляется акт обследования жилищно-бытовых условий заявителя с привлечением представителей комитета местного самоуправления и ветеранской организации, на учете которой состоит заявитель. Решение об оказании материальной помощи на ремонт жилья выносит комиссия по распределению и выплате материальной помощи остронуждающимся и малообеспеченным гражданам города Усть-Каменогорска. Единовременная материальная помощь на ремонт жилья выплачивается за счет средств местного бюджета. В случае длительного отсутствия заявителя (в течение 3 месяцев) комиссия вправе пересмотреть вопрос об оказании материальной помощи и перераспределить деньги другим нуждающимся.

3. Контроль за целевым использованием средств местного бюджета.

Контроль за целевым использованием средств местного бюджета, выделяемых на адресную материальную помощь остронуждающимся, одиноким участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на ремонт жилья, осуществляет финансовый отдел города. Заведующий ГУ "Отдел занятости и социальных программ города Усть-Каменогорска.

Поделиться: